FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

4H Hordaland

Formidling, FAU og 4 H 

I fylket vårt finns det nesten 40 4H-klubber som du kan verte medlem av. Det er mange godt etablerte klubbar som treng akkurat deg i sitt 4H-miljø! Me er svært stolt av å ha mange aktive medlemar som bidrar til å gjere 4H Hordaland til eit av dei mest aktive 4H-fylka i landet. Bli med du òg!

Adamant Coaching

Formidling, FAU og 4 H 

Kursvirksomhet innen coaching. Arrangere kurs for næringsliv og frivillighet. Utvikle og aktivere kursdeltakere. Invitere nasjonale og internasjonale foredragsholdere.

97532291 / 

Adrian Bertelsen Motorsport

Motor 

Motorsport. Barn og ungdom som kjører gokart på utendørs baner med treninger to dager i uken, og deltar i løp og mesterskap både lokalt og nasjonalt hele sesongen. Foreningen jobber aktivt for å fremme et inkluderende, trygt og utviklende idrettsmiljø innen motorsport.

 / 

Alver Idrettsråd

Interesse 

LOV FOR ALVER IDRETTSRÅD Vedtatt 20.01.2020 I. INNLEIANDE REGLAR § 1 Formål (1) Idrettsrådet skal arbeide for best moglege forhold for idretten innanfor grensene til idrettsrådet. Idrettsrådet skal vere ein arena for samarbeid mellom laga, mellom laga og dei kommunale styresmaktene og mellom laga og idrettskrinsen. (2) Arbeidet skal vere prega av frivillig innsats, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom. § 2 Organisasjon (1) Idrettsrådet er eit felles organ for idrettslaga tilslutta idrettsrådet, som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskrinsen. (2) Idrettsråd blir oppretta, slegne saman og oppløyste av idrettskrinsen, som også fastset grensene for idrettsrådet. (3) Alle idrettslag skal vere tilslutta eit idrettsråd. (4) Idrettsrådet skal rette seg etter regelverket og vedtaka til NIF og idrettskrinsen. Regelverket til NIF gjeld for idrettsrådet uavhengig av kva som måtte stå i idrettsrådet si eiga lov.

Alver Modellbil Klubb

Data/foto/spill 

Radiostyrt bilkjøring i Alver kommune. Vi har kjøring i Knarvik Arena og gymsalen i gamle knarvik barneskole. Vi har medlemmer i alle aldre. Inkludering kameratskap og å ha det gøy er viktig hos oss. Vi har utlånsbiler om du vil prøve idretten vår. 

Alver Revy

Kultur og kulturvern 

Skape ein arena for revy og teatergrupper i Alver kommune der dei ulike revy og teatergruppene får synt seg fram. Formålet oppnåes med fyljande aktivitet: I samarbeid produsera og syne fram ein revy i Alver kommune.

Alverkoret

Kor og sang 

Koret sitt overordna mål er å skapa interesse for god korsong og å arbeida for musikalsk utvikling i eit godt sosialt miljø slik at koret kan vera eit interessant kulturtilbod.

Alversund Musikklag

Korps og band 

Formålet med laget er å fremja interesse for utøving av musikk, medverka til utvikling av sunne interesser og godt venskap, og vere til hyggje og nytte for bygda og folket. AML skal leggja tilhøva til rette for best mogeleg musikalsk kvalitet hjå medlemane, ved å gje opplæring og vidareutdanning i musikkteori og dugleik på korpsinstrument.

Arbeidsgruppa for FAU Knarvik Barneskule

Formidling, FAU og 4 H 

Arbeide for innkommende saker i FAU, for elevene sine helse-, miljø- og sikkerhetskrav og være delaktig og pådriver i viktige prosesser for arbeid med ny skule i Knarvik

90135181 / 

Beitingen Grendalag

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i distriktet og virke for områdets trivsel og forkjønnelse.

47912021 / 

Bridge of Hope

Helse og humanitær 

Skal drive oppsøkende virksomhet for å hjelpe gatebarn, foreldreløse, funksjonshemmede og andre utsatte grupper i Tanzania. Det kan være støtte til skolegang, mat, hjelp til å skaffe bolig. Hjelp til selvhjelp er viktig for foreningen, og vi vil gi økonomisk og medmenneskelig støtte for å nå dette målet.

97688439 / 

Bryggen Dart Club

Data/foto/spill 

Trening og konkurranse i dart lokalt og nasjonalt. Rekruttering av nye spillere.

93039653 / 

Bygdebok for Alversund

Kultur og kulturvern 

Laget har som formål å få laga og gitt ut bygdebok for Alversund barneskulekrins.

 / 

Bygdelaget 5915

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Frivillig organisasjon. Bygdeutvikling, stimulering av frivillig verksemd samt å utøve bygda sine interesser i kommunale planar og prosessar.

CCB Mongstad verferdsklubb

Interesse 

Skal trekke alle ansatte med i fellesskapet og bygge relasjoner mellom medarbeidere. I slikt fellesskap skal man bestrebe seg på også å trekke med familiene. På den måten vil klubben være med å utvikle en bedriftskultur som skal leve videre og som kan bidra til at bedriften er en attraktiv arbeidsplass i regionen.

Den nye Kyrkjeringen i Alversund

Interesse 

Arbeide for økonomisk støtte for Stiftelsen Alversund Kyrkjelydshus samt eventuelt å gi støtte og arbeide for andre aktiviteter i kyrkjelyden

90763165 / 

Elvavegen BT1 Velforening

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Velforening for nyetablert nabolag som skal ivareta skjøtsel og vedlikehold av fellesarealer. Skal også arrangere dugnad og andre sammenkomster i nabolaget. Skal samle inn kontingent for midler til utgifter vedr. fellesarealer.

90096815 / 

Entry Ungdomsklubb

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Entry ungdomsklubb er på lokalisert på Eknes. Klubben er open kvar onsdag frå klokka 17.30 til 21.00. Aldersgruppa er 8. klasse til 3.VGS. Ungdomsklubben er eit gratis fritidstilbod for ungdom og aktivitetstilbodet er rusfritt. Ungdomsklubbane i Alver har fokus på inkludering, nulltoleranse for mobbing og medverknad av ungdom. Klubben har eit stort lokale, som gir rom for eit breitt utval av ulike aktivitetar. Vi tek Vipps i tillegg til kort og kontant.

Errors Party

Data/foto/spill 

Errors Party er en frivillig organisasjon hvis mål er å øke den generelle datakunnskapen blant ungdom ved å skape et levende datamiljø der det sosiale samværet mellom data-interesserte står i fokus. Dette gjøres gjennom å arrangere datatreff, samt avholde konkurranser og kurs.

FAU Alversund Skole

Formidling, FAU og 4 H 

Fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

47906663 / 

FAU Grasdal skule

Formidling, FAU og 4 H 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg av foreldrerådet og er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at læringsmiljøet er trygt og godt.

 / 

FAU Hordabø Skule

Formidling, FAU og 4 H 

Foreningen har til formål å skape eit godt skule-heim samarbeid og å jobbe for eit godt skulemiljø på Hordabø skule.

41672773 / 

FAU Lindås Ungdomsskule

Formidling, FAU og 4 H 

Fremme fellesinteresser for elever og foreldre ved Lindås ungdomsskole.

 / 

FAU Manger Skule

Formidling, FAU og 4 H 

Foreldre Arbeidsutvalget FAU ved Manger skole. Foreningen har til formål å fremme trivsel blant elever. Være bindeledd mellom foreldre og skole samt ha fokus på et sunt inne og ute miljø

 / 

FAU Myking Skule

Formidling, FAU og 4 H 

Vere eit bindeledd mellom Foreldre/Foreldre kontakter og skulen.

95897278 / 

FAU Radøy Ungdomskule

Formidling, FAU og 4 H 

FAU (Foreldreutvalget) skal fremje fellesinteresse til føresette, vere bindeledd mellom føresette og skule, samt jobbe for eit godt læringsmiljø for alle elevar. FAU har informasjonsplikt til alle føresette.

 / 

FAU Sagstad Skule

Formidling, FAU og 4 H 

Foreldrenes arbeidsutvalg. Arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen.

41632632 / 

Flatøy Bryggjelag

Båt og sjø 

Drift og vedlikehald av Flatøy Vest og Flatøy Aust.

 / 

Fløsvika ve og vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Skal skape gode oppvekst og boforhold for innbyggere i Fløsvika og ellers på Leknes i Alver kommune.

93630347 / 

Folkepartiet Alver

Politikk 

Partiets formål er å være ett parti som skal arbeide for vanlige folk. Vi vil ta heile Norge i bruk. Folkepartiet Norge er partiets øverste organ. En side for deg som ikke ønsker mer bompenger.

Foreningen Bjørn West

Kultur og kulturvern 

Milorg-basen Bjørn West ble etablert i fjellområdet rundt Matre i Masfjorden de siste seks månedene av 2. verdenskrig. Planen til de allierte var at basen skulle operere som reserve bak de tyske linjene i tilfelle alliert invasjon. Foreningen Bjørn West består av veteraner og etterkommere av soldatene fra Bjørn West basen.

Foreningen Såta

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Vedlikehold av fellesareal i området Såta i Knarvik

48352470 / 

Fosse Grendalag

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Fosse Grendalag er eit grendalag for gamle Fosse skulekrins. Primæroppgava til laget er å ta vare på gamle Fosse skule, no kalla Fosse Grendahus.

90068273 / 

FRAMO Mongstad velferd

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Sosiale tiltak for ansatte. Velferdsforening.

 / 

Gamle Smiers Venner

Kultur og kulturvern 

Å få liv i gamle smier og sikre opplæring av nye smeder.

 / 

Gledens dag

Interesse 

Vi ønsker å arrangere julaften for folk i bygdene rundt vårt postnummer, som trenger noen å feire med, eller trenger noen som kan stelle i stand.

 / 

Gradnatun

Grendahus og bedehus 

Huset ligger ret forbi Bøvågen sentrum og brukast av Hordabø ungdomslag

 / 

Grill Klubben

Interesse 

Arbeid med å øke interesse mot grillkultur i distriktet i form av presentasjoner, catering, smaksprøver.

 / 

Grunneigarlaget Manger Øvre

Grunneigarlag 

Laget skal på beste måte og på vegne av alle medlemmane forvalta dei fellesgoda gjennom bruksordninga jf.jordskifteretten. Bruksordninga omfattar: naustgrunnar, båtfesterettar og småbåthamn.

94508733 / 

Heiane Båtforening

Båt og sjø 

Foreningens formål er å ivareta felles interesser for båteiere med båtplass i Heiane båthavn.

 / 

Heiane Vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og søke og utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø.

90940844 / 

Hellaneset Vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Velforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt bomiljø gjennom å bedre områdets sosiale og fysiske miljø.

Holsbergstien Velforening

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet

47618500 / 

Holsnøy Kystlag

Kultur og kulturvern 

Interesseorganisasjon for kyst- og fiskekultur på Holsnøy. Laget skal også bidra med å holde kysten og havbunnen utenfor ren , og bidrar i den forbindelse i to årlige ryddeaksjoner. Laget bidrar med opplæring i godt båtmannskap hos den oppvoksende generasjon.

Humlene

Kultur og kulturvern 

Ivareta og fremme ølets fremtid og eksistens, med fokus på ølkultur, histore, smaking og brygging.

Hus til Pus

Land-, skogbruk, dyr og fugler 

Hus til Pus er en frivillig organisasjon som jobber for de hjemløse kattene

 / 

Håp og Framtid

Helse og humanitær 

Laget sitt føremål er å samla inn pengar til hovudorganisasjonen med same namn i Moldova.

48095189 / 

Isan Orphanage Foundation

Helse og humanitær 

Formålet er å drive støtte og informasjonsvirksomhet lokalt og regionalt, rettet mot vårt hjelpearbeid og engasjement for barnehjem i Nordøst Thailand.

 / 

Juvikstølen Velforening

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Jobbe for et trafikksikkert boligfelt. Ta initiativ til og gjennomføre ulike sosiale aktiviteter for innbyggerne i boligfeltet.

92209916 / 

Kjeilen Vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Skal ta vare på felles interesser for bebuarane i Kjeilen og arbeide for eit trygt og godt bumiljø

41127326 / 

Knarvik KFUK-KFUM Speidere

Friluftsliv og natur 

Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi.

Knarvikmila

Idrett og skyting 

KnarvikMila er meir enn eit løp og meir enn ein distanse. Frå den spede byrjinga i 1983 med 10 km på programmet, har KnarvikMila utvikla seg til å bli eit stort arrangement som i tilllegg til løpa inneheld; konferansar, seminar, konsertar, messe og familiearrangement.

Kobbevågen Vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Velforeningen har som formål å utvikle området, administrere vei, båthavn og fellesområder

91725113 / 

Kolås velforening

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Skal fremme medlemmenes felles interesser i området, virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

 / 

KORINOR

Kor og sang 

"KORINOR" er ett blandakor som har til formål å fremme interressen for sang, oppøve og utvikle sangerens evne hos den enkelte medlem og samle interesserte til felles hygge og samvær

Krambuhaugen Vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for Krambuhaugens sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Kyrkjesundet vel i Alver

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Etablere Aktivitet for barn og unge i laget, samt arrangere sosiale treff for alle medlemmer

91661272 / 

Lindås Barneskule FAU

Formidling, FAU og 4 H 

Foreldreutvalg som i samarbeid med rektor/skulen tar seg av diverse saker som kommer opp i klassene og informerer foreldrene om utfallet av behandlede saker

94050546 / 

Lindås Kyrkjeforening

Livssyn 

Å skaffe midlar til vedlikehald av kyrkjebygget på Lindås og til arbeidet i kyrkjelyden gjennom loddsalg, innsamlingar og årleg basar med åresal.

91314788 / 

Lindås Kyrkjepark

Interesse 

Lindås kyrkjepark er som namnet fortel, ein offentleg park ved Lindås kyrkje, og er eit reint dugnads prosjekt, og har i 20 år vore vedlikehalde på dugnad, med inntekter til dette frå kommune, og private, som kultursak. Me som har bygd og vedlikeheld parken kalla oss for Vangsgutane. Dei opplysningane som er notert om Lindås kyrkjepark er korrekt.

Lindås Slusene

Kultur og kulturvern 

Lindås Slusene vil arbeide for å skape ny aktivitet rundt slusene og Lindås-osane ved å samarbeide med eksisterende lag og bedrifter, samt kommuner, Hordaland Fylke og andre offentlige instanser.

Lindås Turlag

Friluftsliv og natur 

Tilrettelegge og etablere turstier/turveier i Lindås bygda og vedlikeholde slike anlegg. Arrangere fellesturer for medlemmer og andre.

Lindås Ungdomslag

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Lindås Ungdomslag er eit frilyndt lag som skal tilby barn og ungdom meiningsfylte og allsidige fritidsaktivitetar og arbeide i samsvar med føremålet og prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag

Lindåstunet

Grendahus og bedehus 

Lindås tuberkuloseheim I 1923 rapporterte distriktslækjar Solem om 81 personar med tuberkulose i Lindås kommune, men berre fire av desse var i tuberkuloseheim.

 / 

Manger Skulemusikklag

Korps og band 

Msml består av 33 musikanter i hovedkorpset og 10 musikanter i juniorkorpset. Msml speler i 1. divisjon. Musikantane blir rekruttert frå Manger barneskule. Alle som vil vera med er velkommen. Msml har ei engasjert foreldregruppa, noko som gjer at Manger skulemusikken er ein organisasjon som fungerer godt. I tillegg til vår eigen Manger festival deltar me på andre konkurranser, i tillegg til konserter. Me har godt samarbeid med Radøy Brass og Manger Musikklag.

Meland KFUK-KFUM speidere

Friluftsliv og natur 

Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi

Meland Musikklag

Korps og band 

Føremål: Medlemane skal gjennom aktiv musikkutøving arbeida for å styrkja samhaldet i laget, og prøva å vekkja interesse for god musikk. Laget skal og vera med å styrkja interessa for denne delen av vår nasjonale kultur gjennom samarbeid med andre liknande lag/organisasjonar.

Meland Seniordans

Senioraktivitet 

Meland seniordans er eit lag som driv med dans for eldre. Vi dansar til alle typar musikk, og vi dansar i faste mønster. Vi har mange typar dans på repertoaret: Linjedans, ringdansar, swingm.m. Det er alltid fleirtal av kvinner, men alle får danse, for vi deler inn i raud og blå slik at blå har mannsrollen og dei raude kvinnerollen. Vi viser raud eller blå med halsband. Og oppatt: Alle får danse, her er ingen veggpryder. Vi møtest ein gong i veka, onsdagar kl. 11,00 - 13.00. Vi held til på Eldresenteret på Frekhaug.For tida er alt stengt, men vi håper på å kunne starte opp att etter påske.

Meland veteranvognklubb

Kultur og kulturvern 

Å oppspore, erverve, restaurere og bevare kjøretøyer av klassiske årganger og/ eller teknisk historisk interesse. Å sikre historisk og tekniske data om slike kjøretøyer. Å arbeide for økt interesse for, og kunnskap om slike kjøretøyer. Å arrangere turer, konkurranser og stevner for slike kjøretøyer.

Melandsbygda Vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Bygdelag som skal ivareta bygda og innbyggjarane sine interesser.

98286474 / 

Molvik Vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Bygdelag som arbeider for det beste for byda’s innbyggere og andre som har tilknytning til bygda. Molvik vel er en aktiv bidragsyter for å skape aktivitet og godt samhold i bygda.

National Agriculture and Education prosjekt

Helse og humanitær 

Representasjon av moderjordbruk prosjekt i Norge, (En rådgivende avdeling). Prosjektet støtter fattige bønder på landsbygda i Sierra Leone i deres eget arbeid for å komme seg ut av fattigdommen.

96973466 / 

Naustvågen Båtlag

Båt og sjø 

Naustvågen båtlag har som formål å leggja til rette for og drive småbåthamn i Naustvågen

48133321 / 

Nedre Mangerbua Velforening

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Velforeningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knyttet til området definert i vedtektene, herunder å forvalte og stå for den daglige driften av felles areal/eiendom.

 / 

Nordhordland Beitelag

Land-, skogbruk, dyr og fugler 

I felleskap å leggja forholda til rette for ei best muleg utnytting av utmarksbeite, redusere tap av dyr og sikre dyra si velferd gjennom organisert tilsyn, organisert sanking og andre målretta fellestiltak.

41573859 / 

Nordhordland Dykkerklubb

Idrett og skyting 

Nordhordland dykkerklubb (NHDK) har omlag 80-90 medlemar. Klubben disponera båten Blåmann, Hardrib 700D med 150hk yamaha, ein Dreger luftkompressor, booster for topping av leigeflasker, samt ein mobil luft-kompressor. Klubben har O2-koffert og hjertestarter i klubblokalet som vi disponerar i Havsportsenteret på Mastrevik kai i Austrheim

Nordhordland Ettersøkslag

Land-, skogbruk, dyr og fugler 

Nordhordland Ettersøkslag har som formål å tilby jegere/jaktlag og kommuner i nordhordland godkjente ettersøksekvipasjer for bruk under jakt og offentlege ettersøk

Nordhordland Flyklubb

Idrett og skyting 

Skape og utvikle interessen for allmenflyging og luftsport, med sjøfly som spesialfelt, i den hensikt å styrke medlemmenes kunnskaper om luftrommets muligheter og begrensninger.

Nordhordland Fotoklubb

Data/foto/spill 

Vi har klubbkveld første mandag i hver måned. Da treffes vi på Alversund skole i 5 etasje fra kl. 1830 til 2130. På klubbkveldene ser vi på egne og/eller inviterte gjester sine bilder.

Nordhordland Hestesportklubb

Land-, skogbruk, dyr og fugler 

Nordhordland Hestesportklubb vart stifta i 2000 og har som formål å samle alle hesteinteresserte og skape eit miljø for å auke aktivitetsnivået og rekrutteringa til hestesporten i Nordhordland. Vi arrangerar felles aktivitetar og kurs som både er lærerike og sosiale. I vår klubb er alle hjartleg velkommen uansett alder og nivå.

Nordhordland Karateklubb

Idrett og skyting 

Nordhordland Karateklubb (NHKK) har trening mandag, tirsdager og torsdager og er den eldste karateklubben i Alver Kommune. Totalt er vi ca 120 medlemmer i alderen fra 7 til over 70 år. Mange av barna har foreldre som også trener. Velkommen til å trene karte med oss i NHKK

Nordhordland Næringslag

Interesse 

Nordhordland Næringslag er en medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme næringslivets interesser i Nordhordlandsregionen, og sikre at Nordhordland har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi har 370 medlemsbedrifter.

Nordhordland Rotaryklubb

Helse og humanitær 

Rotary er en verdensomspennende organisasjon av lokale klubber, som forener personer med bred yrkesmessig bakgrunn på høyt faglig nivå fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet. Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. Rotary representerer et betydelig engasjement lokalt, så vel nasjonalt og internasjonalt. For klubbens lokale fokusområder, se "Stikkord".

Nordhordland Tråvlag

Land-, skogbruk, dyr og fugler 

Nordhordland Tråvlag har treningsvei både på Åse og Hope, samt at vi har en påselingsboks på Bergen Travpark som kan disponeres av medlemmene.

90886858 / 

Nordhordland Veteranbåtlag

Båt og sjø 

NHVL eig og driv veterandampskipet D/S OSTER, bygt i 1908. Skipet vart udødeliggjort med songen Dar Kjem Dampen, som vart skriven av døveprest Ragnvald Hammer, til ære for OSTER. Trubaduren Ivar Medaas sette tone til og framførte songen i 1963, på ein slik framifrå måte at songen er fortsatt å høyre på radioen. D/S OSTER har passasjersertifikat for 99 passasjerar og går turar frå mai t.o.m. september mnd.

Nordre Li

Kultur og kulturvern 

Formidle kultur, historie og økologisk ideologi i praksis til interesserte i alle aldre, på en levende måte.

47245429 / 

Oksnes Grendalag

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Vil arbeida for sams interesser hjå medlemene når det gjeld bumiljø, friluftsliv og fritidstiltak. Eks. 17. mai feiring, Jonsok, turar, grendafestar og andre samkomer.

94144380 / 

Orrhøyen Vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Foreningens formål er å samle beboerne for å ivareta felles interesser.

45273915 / 

Oster Brass

Korps og band 

I eit korps som Oster er det ikkje berre det musikalske som er viktig. I logoen vår har vi orda omsorg, samspel, trivsel, engasjement og respekt, og målet er at desse orda skal vere dekkande for opplevinga nye og gamle medlem får i korpset.

Ostereidet Soul Kids

Kor og sang 

Kor fra førskolealder og opp til 7 klasse. Øver i Ostereidet Kirke annenhver onsdag kl 18.00 til 19.00 Vi lærer nye sanger, danser, leker og har det gøy sammen. Vi opptrer på gudstjenester, storkonsert i Bergen og er med på andre konserter i området.

Oteråsen 30 Vel

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Fremme idear og gjennomføra tiltak for trivsel og miljø.

97518680 / 

Rabben velforening

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Vedlikeholde og utbedre foreningens fellesareal, inkl. grøntareal, redskapsbod, tilfluktsrom, gjerde mot bilvei, parkeringsareal, samt del av fellesområde med Knatten borettslag og Lyngmarka borettslag.

Radøy Idrettslag

Idrett og skyting 

LOV FOR RADØY IDRETTSLAG Stiftingsdato 03.03.1943 Sist endra: 09.12.2019 – gjeldande frå 01.01.2020 I. INNLEIANDE REGLAR § 1 Formål (1) Formålet til idrettslaget er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal vere prega av frivillig innsats, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom.

Radøy Motorsamling

Kultur og kulturvern 

Samling/museum som består av over 200 ulike motorar som har vore brukte i vårt distrikt. Samlinga inneheld også traktorar og jordbruksmaskiner. Samlinga heldt åpent i samband med blandt anna kystsogevekene og stiller ut på diverse arrangement.

Radøy Sau og Geit

Land-, skogbruk, dyr og fugler 

Arbeider for å fremje eit rasjonelt og lønsamt sau- og geitehald, tryggje beiteretten og stimulere til samarbeid i produksjon og omsetnad.

Radøy Sogelag

Kultur og kulturvern 

Radøy sogelag vart stifta i 1989, med formål om å auka kunnskapen og fremja interessa for Radøy si lokale historie. Laget har pr i dag kring 200 medlemer, og fleire aktivitetar. Me kan mellom anna nemna: - gjev ut lokalhistoriske hefte og bøker - Skuleklasse på Bogatunet (saman med ein av barneskulane) - temamøte

Radøy Ungdomsklubb

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Radøy ungdomsklubb ligg i Alver Kommune, ein time nord for Bergen. Klubben ligg sentralt til på Manger. Me har klubbkvelder og andre store arrangement og prosjekt. Følg oss på instagram/snapp.

Rissundet Velforening

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Velforening for byggefeltet. Drifter 2 lekeplasser, et nærmiljøanlegg med belysning, og en oppholdsplass ved båthavnen. Arrangør for mindre tilstelninger som f. eks v/Sankt Hans.

Romarheim Kystlag

Kultur og kulturvern 

Eie og drift av veteranbåt. Kontakt med andre lag og organisasjoner og ivareta kystkulturen samt hva hermed står i forbindelse.

48954533 / 

Rossland Bedehus

Grendahus og bedehus 

Her vil du finne ei oversikt over kva som skjer på Rossland bedehus. Det er aktivitetar og arrangement som passar for ulike aldrar. Rossland bedehus er tilknytta Nordhordland Indremisjon.

 / 

Round Table 76 Nordhordland

Interesse 

Er en sammenslutning av lokalklubber i Norge hvis formål er å bringe sammen unge menn av forskjellig yrke for gjennom samarbeid og vennskap øke kunnskap og forståelse for hverandre.

97081927 / 

Samfunnshuset Skogen Sletta

Grendahus og bedehus 

Reise og drive et samfunnshus for dermed å skaffe stedets innvånere et høvelig samlingssted med rom for møter, fester, kino- og teaterframsyninger, kafe, bibliotek, studierom, folkebad, idrettslokaler, kontorer etc.

Samhald II 4H

Formidling, FAU og 4 H 

Me er ein 4H klubb som held til i grendahuset på Myksvoll. Medlemmane i klubben kjem frå gamle Feste skulekrins, Seim og Alversund, men alle er hjarteleg velkommen. Klubben har 30 medlemmar i alderen 10-19 år. Me møtes ca. ein gong i månaden, til medlemsmøte. Ettersom det er medlemmane som bestemmer kva me skal gjere i 4H, varierer aktivitetane frå år til år. I 4H får medlemmane mulighet til å utvikle seg sjølv, og vere del av eit sosialt fellesskap, der alle har omsorg for kvarandre.