FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Teieplikt

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert erklæring om teieplikt

Teieplikt

Som frivillig er eg forplikta til ikkje å bruke, åpenbare, utlevere eller på annan måte gjere tilgjengeleg for uvedkommande informasjon om alle personlege opplysningar som eg er blitt kjent med i mitt arbeid i samband med frivilligsentralen.

Eg vil vise aktsomhet i omtale av andre forhold som eg blir kjent med eller erfarer under mitt engasjement.

Personlege opplysningar som er gitt av ein bruker i samband med sakshandsaming og/eller hjelpearbeid, kan etter samtykke fra brukeren nyttast internt. 

Eg har lest dei lovbestemmelsar som er anført i denne erklæringa. Eg er dermed klar over straffeloven sitt kapittel 21 samt marknadsføringslovens § 28 og § 29. Eg er kjent med at brudd på desse bestemmelsane kan medføre straffeansvar.

Eg er klar over at teieplikta gjeld både i den tida eg er knytt til frivilligsentralen og etter at mitt engasjement er avslutta. 

Som frivillig forplikter eg meg til å: 

  • sei frå når eg er syk, eller av anna grunn er forhindra fra å komme. 
  • sei frå når noko ikkje fungerer 
  • sei frå når eg ikkje kan fortsette mitt engasjement, og når det gjeld ferie/ opphold 
  • sei frå når eg vil slutte

Eg er kjent med og godtar at kontaktperson (dagleg leiar) har eit oppfølgingsansvar og derved har krav på å høyre korleis kontakten med brukeren går. 

Relevante lovstader

Teieplikta sitt omfang

Teieplikta omfatter helse- og sykdomsforhold, følelsesliv, livssyn, religion, familieforhold og slektskap, utdanning, haldningar, arbeid og økonomisk situasjon, fødestad, personnummer, statsborgarskap, yrke, bustad og arbeidstad, - når brukeren gir opplysningar til dagleg leiar, frivillig hjelper, eller styret, som ledd i hjelpearbeidet, og når vidareformidling kan medføre skadeverknad for den det gjeld.

Bruk på nett

Erklæring om teieplikt gjeld og om den frivillige har bekrefta at den er akseptert på ei nettside.

Flere dokumenter

Aktiv kommune

Som eit ledd i Alver kommune si satsning på å få auka aktivitet og synleggjere klubbar og deira bruk av kommunale anlegg er det lansert eit bookingsystem son heiter Aktiv kommune. I dette systemet kan lag og foreningar i Alver bestille leige av kommunen sine anlegg.

Bli frivillig

Ønskjer du å engasjere deg som frivillig så er det mange stader du kan melde din interesse.

Frivillighet

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Frivilligregisteret

Frivillighetsregisteret er eit offentlig register over frivillige organisasjonar, som skal betre og forenkle samhandling mellom frivillige organisasjonar og offentlege myndigheiter. Registeret er også ei kjelde til informasjon om frivillig sektor.

Kulturadministrasjonen

Eigne bygg i Knarvik

Lag og organisasjonar

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Lokalar og eigedom for frivillighet

Vi har ei stor mengde brukshus, lagshus, grendahus i Alver kommune. I tillegg brukast skulane.

Ny foreningsportal

Knarvik frivilligsentral har i flere år hatt ein god oversikt over lag og organisasjonar i kommunen og i regionen. Denne oversikten finn du no i ein eigen portal.

Pandemi og frivillig aktivitet

Pandemien har store konsekvensar for oss alle. Her finn du informasjon som kan vere nyttig for laget ditt

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om korleis Knarvik Frivilligsentral samler inn, lagrar og nytter informasjon om personar. Ta kontakt med oss om du er usikker på kva dette betyr for deg.

Teieplikt

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert erklæring om teieplikt

Tilskuddsportalen

Alver kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at laget ditt kan få tilgang til meir enn 1500 ulike tilskot- og støtteordningar.

Økonomi og frivillighet

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2022 © Foreningsportal