FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Personvern

Kva for opplysningar vi samlar inn og handsamar

Innleiing

Personvern handler om retten til eit privatliv og retten til å bestemme over eigne personopplysningar.

Ved Frivilligsentralane i Alver er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss, og korleis vi handsamar dine personopplysningar i Foreningsportalen. I denne personvernerklæringa informerer vi om korleis vi innhenter, oppbevarar og bruker personopplysningar. Vårt mål er å være heilt opne om dei data vi samlar inn og gi deg forståing for korleis desse dataene brukast og evt. delast.

Informasjon om våre frivillige

Frivilligsentralane held kontakt med dei frivillige og formidler frivillig innsats. Difor har vi somme tider eit register over dei frivillige, der dei frivillige gir sitt samtykke til lagring av følgjande opplysningar:

  • Namn, fødselsdato, adresse, telefon, e-post, bilete
  • Kva for aktivitetar den frivillige er med i
  • Kva for oppdrag den frivillige deltar på

Frivillige som ønskjer det, får tilgang til å sjå kontaktopplysningar om seg sjølv.

Vi sørger for at alle våre frivillige skriv under på teieplikt og at dei viser politiattest der vi etter avtale finn dette naudsynt. I vårt register kan vi lagre informasjon om teieplikt og politiattest.

Informasjon om våre brukarar/tenestemottakarar

Når vi formidler frivillig arbeid til einskildpersonar, treng vi å ha kontaktinformasjon om dei som mottar tenestane. Dette gjerast for å forenkle kommunikasjon mellom dei som er involvert og for å levere ei god teneste.

Informasjon om våre deltakarar

Når sentralen gjennomfører arrangement, treng vi av og til å vite kva for personar som deltar. Her lagrar vi for det meste kontaktinformasjon.

Informasjon om dei som kjøper billettar, deltek på turar eller er med på arrangement

Frivilligsentralen kan somme tider ha ansvar for listeføring. For dei dette gjeld blir følgjande lagra:

  • Namn, e-post
  • Adresse om det er naudsynt
  • Ein kan lagre kortinformasjon om brukeren tillet det
  • Kva for aktivitet det er meldt på, eventuelt betalt tilgang til

Informasjon om dei som besøker nettsidane våre

For dei som besøker våre nettsider, samler vi inn bruksdata for å kunne tilpasse sidene best mogleg. Vi nytter Google Analytics til å måle bruken av nettsidene. IP-adressen anonymiserast ved at vi sletter den siste siffergruppa. All kommunikasjon går over sikker forbindelse med https.

Informasjon om dei vi er i kontakt med

Vi lagrar ofte telefonnummer og e-post på dei vi er i kontakt med. Når det gjeld e-post, tar vi vare på inn- og utgåande e-poster for arkivbehov. Vi har   sentralbord gjennom Alver kommune, og bruker mobiltelefon og kontortelefon som kontaktnummer.

Kven deler vi personopplysningar med?

Vi deler informasjon om brukar/tenestemottakar til frivillige der vi meiner det er naudsynt. Ellers deler vi ikkje personopplysningar med nokon utanfor Frivilligsentralen.

Dine rettar

Personar som har personopplysningar hjå ein Frivilligsentral i Alver kan be om følgjande:

  • Få tilgang til personopplysningar vi har om vedkomande
  • Slette opplysningar som vi ikkje lenger har grunnlag til å ha
  • Begrense eller stoppe behandling av dine opplysningar

Ta gjerne kontakt med oss om du vil ha meir informasjon om dette. Kontaktinformasjon står nederst i dokumentet.

Om du meiner at vi handsamar personopplysningar i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjer det, er det fint om du kontaktar oss slik at vi kan svare på dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståingar.

Kontaktinformasjon - klikk på ein av logoane nedafor

Org.nr: Alver kommune 935084733

Sjå her kva som står om personvern på Alver kommune sine heimesider

Her kan du lese kva Datatilsynet skriv om personvern

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2024 © Foreningsportal