FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Økonomi og frivillighet

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Penger

Penger skal gå til aktivitet og tilrettelegging.  Nokre basarar, lotteri og loddsal er av liten skala medan andre er av nasjonal karakter. Norge har ein særskilt tradisjon for dugnad, loddsalg og andre formar for innsamling til gode formål. Idag er mykje av dugnaden flytta over på digitale plattformar og sosial media. Folkefinansiering (crowdfunding) blir meir og meir utbredt.Prisar og utmerkingar

Nokre prisar er årlege utdelingar som verdset eldsjeler innanfor eit spesifikt tema som til dømes musikk, idrett, likestilling med meir. Andre utdelingar er retta mot generelt frivillig arbeid og kultur. Prisane kan gå til ein person, fleire personar, grupper og lag innan ein kommune eller eit geografisk område.

Prisutdelingar og prisvinnarar


Innsamlingar

Norge har ein særskild tradisjon for dugnad, vi stiller opp og stør opp om fellesskap, anten i idrettsklubb, nabolaget eller ein forening vi er med i. Det er mange innsamlinger gjennom året, nokre går til same tid kvart år, medan nokre er aksjonsinnsamlingar som oppstår når noko skjer omkring i verda.

Innsamlingsaksjonar

Innsamlingskontrollen

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Grasrotandelen


Rekneskap for frivilligheten pr 15 nov 2019

Den norske befolkning utfører ulønna arbeid tilsvarande 142.000 årsverk, mens lønna arbeid i same sektor utgjer 91.600 årsverk. Det frivillige liv står for meir enn 4 % av brutto nasjonal produkt (BNP). 

SSB - Satelittrekneskap for ideelle og frivillige organisasjonar

Nøkkelfakta om frivillighet (Frivillighet Norge)

Frivillighetsbarometeret 2019Tilskuddsportalen er eit nyttig verkty. Laget ditt kan hente mykje midlar, det gjeld å setje seg litt inn i korleis verktyet kan nyttas.

Alle lag og organisasjonar leiter etter midlar for å drive laget sitt. Vi tilbyr lag og organisasjonar ei teneste som heiter "Tilskuddsportalen". Dette er ein portal, der du kan få oversikt over ulike ordningar for tilskot til laget ditt. På Heimesida til Alver kommune kan du lese meir om Tilskuddsportalen.

Flere dokumenter

Aktiv kommune

Som eit ledd i Alver kommune si satsning på å få auka aktivitet og synleggjere klubbar og deira bruk av kommunale anlegg er det lansert eit bookingsystem son heiter Aktiv kommune. I dette systemet kan lag og foreningar i Alver bestille leige av kommunen sine anlegg.

Bli frivillig

Ønskjer du å engasjere deg som frivillig så er det mange stader du kan melde din interesse.

Frivillighet

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Frivilligregisteret

Frivillighetsregisteret er eit offentlig register over frivillige organisasjonar, som skal betre og forenkle samhandling mellom frivillige organisasjonar og offentlege myndigheiter. Registeret er også ei kjelde til informasjon om frivillig sektor.

Kulturadministrasjonen

Eigne bygg i Knarvik

Lag og organisasjonar

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Lokalar og eigedom for frivillighet

Vi har ei stor mengde brukshus, lagshus, grendahus i Alver kommune. I tillegg brukast skulane.

Ny foreningsportal

Knarvik frivilligsentral har i flere år hatt ein god oversikt over lag og organisasjonar i kommunen og i regionen. Denne oversikten finn du no i ein eigen portal.

Pandemi og frivillig aktivitet

Pandemien har store konsekvensar for oss alle. Her finn du informasjon som kan vere nyttig for laget ditt

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om korleis Knarvik Frivilligsentral samler inn, lagrar og nytter informasjon om personar. Ta kontakt med oss om du er usikker på kva dette betyr for deg.

Teieplikt

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert erklæring om teieplikt

Tilskuddsportalen

Alver kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at laget ditt kan få tilgang til meir enn 1500 ulike tilskot- og støtteordningar.

Økonomi og frivillighet

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2022 © Foreningsportal