FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Lag og organisasjonar

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Den norske befolkninga utfører ulønna arbeid tilsvarande 148.000 årsverk og verdiskapinga i frivillig sektor (inkludert verdien av det frivillige arbeidet) var på 125,5 milliardar kroner. Det frivillige liv står for meir enn 4 % av brutto nasjonal produkt (BNP). 23 % av inntektene kjem frå det offentlege, 15 % er gåver og 63 % er eigengenererte inntekter (sal, lotteri, medlemskontingent, osv.).

http://www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/fakta_om_frivillighet/grunnleggende_fakta/N%C3%B8kkelfakta+om+frivillighet.b7C_wlrKX5.ips


  • 67 % deltaking i frivillig arbeid (2 av 3 nordmenn)
  • 58 % av befolkninga er ikke spurt om deltaking det siste året
  • 38 % oppgir at dei kan tenkje seg styreverv

Det er generelt mindre tillit til at penger blir brukt til formålet. Les meir om frivillighet og økonomi.

Frivilligregisteret har registrert over 320 lag for Alver kommune. Mange av desse har namn med "Nordhordland" i seg. Men det er ikkje alle lag som er registrert i Frivilligregisteret, men alle med eit organisasjonsnummer er registrert i Enhetsregisteret. Og det er og fleire lag som ikkje er registrert i nokre av Brønnøysundregistra. Desse laga driv med mykje god aktivitet som det kan vere nokon som er interesserte i. Er dette noko Frivilligsentralen kan vere med å spreie informasjon kring så ta kontakt. 

Foreningsportalen for Alver kommune har oversikten

Organisasjonar mister medlemmar, få vil sitje i styre og stell. Ungdomen har generelt sett kanskje ikkje same kjensle til organisasjonsarbeid som før, samfunnet blir meir kommersialisert og noko av det frivillige arbeidet som organisasjonar historisk har stått for, er tatt over av andre. Eit kjent bilete men heldigvis ikkje berre eit negativt bilete.

Du kan lese om mykje god frivillig aktivitet på heimesida til Frivillighet Norge


Flere dokumenter

Aktiv kommune

Som eit ledd i Alver kommune si satsning på å få auka aktivitet og synleggjere klubbar og deira bruk av kommunale anlegg er det lansert eit bookingsystem son heiter Aktiv kommune. I dette systemet kan lag og foreningar i Alver bestille leige av kommunen sine anlegg.

Bli frivillig

Ønskjer du å engasjere deg som frivillig så er det mange stader du kan melde din interesse.

Frivillighet

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Frivilligregisteret

Frivillighetsregisteret er eit offentlig register over frivillige organisasjonar, som skal betre og forenkle samhandling mellom frivillige organisasjonar og offentlege myndigheiter. Registeret er også ei kjelde til informasjon om frivillig sektor.

Kulturadministrasjonen

Eigne bygg i Knarvik

Lag og organisasjonar

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Lokalar og eigedom for frivillighet

Vi har ei stor mengde brukshus, lagshus, grendahus i Alver kommune. I tillegg brukast skulane.

Ny foreningsportal

Knarvik frivilligsentral har i flere år hatt ein god oversikt over lag og organisasjonar i kommunen og i regionen. Denne oversikten finn du no i ein eigen portal.

Pandemi og frivillig aktivitet

Pandemien har store konsekvensar for oss alle. Her finn du informasjon som kan vere nyttig for laget ditt

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om korleis Knarvik Frivilligsentral samler inn, lagrar og nytter informasjon om personar. Ta kontakt med oss om du er usikker på kva dette betyr for deg.

Teieplikt

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert erklæring om teieplikt

Tilskuddsportalen

Alver kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at laget ditt kan få tilgang til meir enn 1500 ulike tilskot- og støtteordningar.

Økonomi og frivillighet

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2022 © Foreningsportal