FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Frivillighet

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.
Frivilligheten bidrar til gode oppvekstmiljø, betre folkehelse, kulturopplevingar, læring, sosiale nettverk, og demokratioppbygging. 

Dei er sentrale som kanaler for påverknad og dei speler ei viktig rolle i det nasjonale beredskapsarbeidet, det internasjonale bistandsarbeidet og arbeidet for fred og forsoning.

Frivillige lag og organisasjonar

Er det nokon som kan stå for omforente løysingar i samfunnet så er det frivillig sektor. Men dei treng hjelp og støtte frå kommunane. Når det gjeld oversikt over lag og organisasjonar i Lindås kommune så ber vi om at informasjonen vi har blir sjekka. Og gi gjerne tilbakemelding om noko ikkje stemmer. Laget ditt mister kanskje viktig informasjon om vi ikkje har riktig informasjon. Meir om lag og organisasjonar her

Aktivitet og arrangement

På fritida skjer det noko heile tida. Det arrangerast turar, løp, stemner, cupar, konsertar osv. Kulturkalenderen til kommunen kan vere greit å følgje med på og leggje inn eigne arrangement i. På den måten unngår du å leggje arrangementet ditt på ein dag det allereie skjer mykje. Trykk her for ein oversikt over nokre arrangement som skjer gjennom året.  Dette er ei liste du må ta med mange klypar salt. Arrangement endrar seg, bytter namn, bytter sponsorar, bytter stad m.m. Gje meg gjerne tilbakemelding.

Anlegg og eiendom

Vi har ei stor mengde lagshus, grendahus og brukshus i kommunen. Berre innanfor kyrkje, bedehus og kapell er det nesten 40 lokalar (atterhald om feil). Desse bygga er uvurderlige i eit lokalsamfunnsperspektiv. Les meir her

Det har vore møte om grendahusa våre....

Transport

Ein stor del av frivillig aktivitet avheng av transport. For å komme til aktivitet treng ein ofte å bli køyrd eller ta buss.      Les meir om dette

Her er nokre lenkjer som kan vere interessante


Vi er 3 frivilligsentralar i Alver kommune og dei andre sentralane er Manger Frivilligsentral og Frekhaug Frivilligsentral. Ta eit besøk til desse sentralane også.

Den nye kulturavdelinga i kommunen har fått eige hus i Knarvik. Der sit kultursjef, rådgjevarar, ungdomskoordinatorar og idrettskonsulent. Kulturskulen er og plassert i dette området.
  

GRUNNA KORONAVIRUS ER MYKJE ENDRA NÅR DET GJELD ARRANGEMENT. FØLG MED !!!

Alle treng hjelp ein gong iblant og lag og organisasjonar treng frivillige. Prøv å annonsere etter frivillige på denne web-sida www.frivillig.noHer kan folk også registrere seg som interessert i frivillig arbeid.

Det er årsmøtetid og nye styrer kjem på plass. Alver kommune treng oppdaterte opplysningar for at laget ditt skal få siste nytt i midlar å søkje på og anna viktig informasjon.  Oppdater Frivilligregisteret og anna informasjon så snart som råd.

Godt styrearbeid er alltid eit tema til diskusjon. Her kan du lese om styreansvar og personlig ansvar i foreninger og ideelle organisasjonar


Ta kontakt med Knarvik Frivilligsentral

Flere dokumenter

Aktiv kommune

Som eit ledd i Alver kommune si satsning på å få auka aktivitet og synleggjere klubbar og deira bruk av kommunale anlegg er det lansert eit bookingsystem son heiter Aktiv kommune. I dette systemet kan lag og foreningar i Alver bestille leige av kommunen sine anlegg.

Bli frivillig

Ønskjer du å engasjere deg som frivillig så er det mange stader du kan melde din interesse.

Frivillighet

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Frivilligregisteret

Frivillighetsregisteret er eit offentlig register over frivillige organisasjonar, som skal betre og forenkle samhandling mellom frivillige organisasjonar og offentlege myndigheiter. Registeret er også ei kjelde til informasjon om frivillig sektor.

Kulturadministrasjonen

Eigne bygg i Knarvik

Lag og organisasjonar

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Lokalar og eigedom for frivillighet

Vi har ei stor mengde brukshus, lagshus, grendahus i Alver kommune. I tillegg brukast skulane.

Ny foreningsportal

Knarvik frivilligsentral har i flere år hatt ein god oversikt over lag og organisasjonar i kommunen og i regionen. Denne oversikten finn du no i ein eigen portal.

Pandemi og frivillig aktivitet

Pandemien har store konsekvensar for oss alle. Her finn du informasjon som kan vere nyttig for laget ditt

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om korleis Knarvik Frivilligsentral samler inn, lagrar og nytter informasjon om personar. Ta kontakt med oss om du er usikker på kva dette betyr for deg.

Teieplikt

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert erklæring om teieplikt

Tilskuddsportalen

Alver kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at laget ditt kan få tilgang til meir enn 1500 ulike tilskot- og støtteordningar.

Økonomi og frivillighet

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2022 © Foreningsportal